Otevírací doba: Pon - Nd 8:00 - 16:00

Złoty Groń

Regulamin

PROVOZNÍ ŘÁD PRO CYKLISTICKÉ TRATĚ
Złoty Groń Airduro Trails & Ski Resort

Středisko Złoty Groń Airduro Trails & Ski Resort v Istebné – dále jen „Středisko”, které se nachází v areálu komplexu Złoty Groń, dále jen „Správce”.

I. OBECNÁ PRAVIDLA VYUŽÍVÁNÍ OBJEKTU

1. Provozní řád komplexu, dále jen „Provozní řád”, určuje pravidla a způsob využívání objektu a jeho vybavení, jakož i prostor, ve kterém se nachází, tj. v areálu komplexu Złoty Groń v Istebné.

2. Součástí komplexu jsou tyto tratě:
a. Zelená trať Singletrack. Délka, sklon, průměrný spád: 600m/30m/5%
b. Cliff Červená trať. Začíná u tratě Singeltrack a končí ve cvičné zóně „Skill Zone”. Přírodní enduro singletrack vedoucí po okraji útesu nad řekou Olzou.
c. StartAir Zelená trať s malými skokanskými prvky Délka, sklon, průměrný spád: 600m/30m/5%
d. AirForce 1 Modrá trať. „Letecká” flowtrail Délka, sklon, průměrný spád: 2000m/109m/5,5%
e. HangTime Červená trať. Jump Line Délka, sklon, průměrný spád: 1300m/109m/8,4%

Všechny tratě jsou jednosměrné!

3. Všechny osoby využívající areál jsou povinny seznámit se s tímto provozním řádem a důsledně dodržovat jeho ustanovení.

4. Areál je otevřen neomezeně od úsvitu do soumraku, s výjimkou rozhodnutí Správce a/nebo subjektu, který na základě smlouvy zajišťuje řádný a bezpečný stav cyklistických tratí, která jsou zveřejněna formou oznámení. Používání areálu v době, kdy jsou stezky uzavřeny, se rovná porušení pravidel Provozního řádu. Rozhodnutí o uzavření tratí se musí objevit formou oznámení na místech viditelných pro uživatele, s výjimkou mimořádných situací, které znemožňují zveřejnění oznámení. Mimořádnými situacemi se rozumí zejména neočekávané zhoršení povětrnostních podmínek, které představují nebezpečí pro uživatele:

   a. náhlá bouřka;
   b.náhlé přívalové deště;
   c. náhlé krupobití;
   d. náhlý nárazový vítr.

Informace o uzavření jednotlivých tratí nebo celého komplexu je povinen umístit subjekt, který uzavírá smlouvu o průběžné údržbě komplexu, na místa viditelná pro uživatele, tj:

   – informační tabule na začátku tratě
   – informační tabule v tzv. trail centru,
   -webová stránka týkající se cyklistických tratí v oblasti Złoty Groń Airduro Trails & Ski Resort, včetně fanpage a dalších komunikačních kanálů provozovaných výše uvedeným subjektem,
   – v případě uzavření určité tratě – informační tabule na jejím začátku.

5. Komplex je uzavřen v situacích, které ohrožují bezpečnost a kvalitu infrastruktury komplexu, a také při lesnických pracích v bezprostřední blízkosti cyklistických stezek. Komplex zůstává uzavřen v zimním období, zejména v době tání (období se vyskytují různě, v závislosti na povětrnostních podmínkách). Obnovit využívání Areálu v zimním období je povoleno pouze při teplotě půdy nižší než -3 °C a minimálně 10 cm promrzlé půdy.

6. Je zakázáno používat cyklostezky v situacích, které ohrožují bezpečnost uživatelů. V případě náhlých klimatických jevů (bouřky, nárazový vítr apod.) je třeba se vyvarovat používání stezek. Správce neodpovídá za škody způsobené těmito přírodními živly.

Situacemi ohrožujícími bezpečnost uživatelů se rozumí:

   – silný nárazový vítr o rychlosti nad 60 km/h,
   – přívalové deště
   – krupobití,
   – bouřky,
   – lesnické práce prováděné v bezprostřední blízkosti cyklistických tratí,
   -další nebezpečí, která by mohla vést k nehodě.

7. Osoby, které v komplexu porušují veřejný pořádek, dobré mravy, ohrožující ostatní osoby využívající komplex nebo nedodržující ustanovení tohoto řádu, mohou být z komplexu vyvedeny bez ohledu na jakoukoli jinou odpovědnost.

8. V komplexu je přísně zakázáno:

   – přinášení a konzumace alkoholických nápojů a omamných látek,
   – vstup osob, jejichž stav svědčí o požití alkoholu nebo omamných látek,
   – pohyb psů bez vodítka,
   – jezdit bez přilby,
   – jezdit na kole, které není způsobilé k jízdě,
   – jezdit na kole, které není určeno pro jízdu v horském terénu,
   – upravovat a přestavovat prvky tratě,
   – poškozovat konstrukce, které jsou součástí infrastruktury komplexu,
   – poškozování živé přírody,
   – znečišťování,
   – rozdělávání ohně a kouření mimo vyhrazená místa,
   – vstupovat, chodit se psy a běhat po stezkách,
   – vést jízdní kolo po trati v opačném směru, než je směr jízdy,
   – jezdit do kopce (pokud k tomu není trasa uzpůsobena),
   – jezdit mimo vyznačenou trasu.

II. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

1. Specifika tohoto druhu cyklistiky vyžaduje obezřetnost, fyzické předpoklady a odpovídající dovednosti. Nevyhnutelné pády mohou přinést těžko předvídatelné zdravotní následky, které mohou vést i k trvalému poškození zdraví nebo dokonce ke ztrátě života. Každý, kdo se vědomě rozhodne využívat cyklistické tratě v komplexu, činí tak na vlastní nebezpečí a odpovědnost!

2. Cyklistické tratě může využívat každý, kdo vlastní funkční jízdní kolo (se dvěma funkčními brzdami a přinejmenším předním tlumičem) určené pro jízdu v horském terénu, je vybaven přilbou a všemi potřebnými chrániči.

3. Osoby mladší 18 let mohou komplex využívat pouze se souhlasem a pod kontrolou svých rodičů nebo zákonných zástupců. Rodiče/zákonní zástupci zodpovídají za bezpečnost svých dětí nebo dětí v jejich péči. Rodič nebo zákonný zástupce je povinen seznámit se s tímto Provozním řádem.

4. Osoby, které využívají areál, musí na každé z cyklistických tratí používat certifikovanou cyklistickou přilbu. Doporučuje se na všech trasách používat přilby s úplnou ochranou obličeje a nosit dlouhé rukavice, chrániče loktů, kolen a páteře, límec chránící krční část páteře.

5. Uživatelé cyklistických tratí by se měli chovat tak, aby neohrožovali třetí osoby.

6. Během jízdy je zakázáno zastavovat s výjimkou míst k tomu určených.

7. Před zahájením jízdy je nutné se s trasou seznámit, prohlédnout si ji na mapě a v terénu. Při prohlížení trasy v terénu je nutné dbát zvýšené opatrnosti a nebránit v užívání tratě těm, kteří po ní jezdí.

8. Před zahájením jízdy v ranních hodinách jeďte po cyklotrase s maximální opatrností, jelikož se na trati mohou objevit nebezpečné větve, které vítr v noci shodil ze stromů. Pokud na takové nebezpečí narazíte, odstraňte jej z trasy nebo ohlaste nebezpečí Správci. Pokud si všimnete nebezpečného poškození některé z překážek na trati, nahlaste závadu neprodleně Správci, aby mohla být co nejdříve opravena.

9. Dodržujte bezpečnou vzdálenost od cyklisty před vámi.

10. Rychlost jízdy by měla být přizpůsobena obtížnosti daného úseku trati, vašim schopnostem a počtu osob na trati.

11. Přednost na křižovatkách má vždy uživatel přijíždějící zprava, s výjimkou případů, kdy značka „Dej přednost v jízdě” určí jinak. Během závodu má absolutní přednost na křižovatkách na trati soutěžící, který se účastní závodu a jede po trase vyznačené pro tento závod. Když se uživatel blíží ke křižovatce, měl by zpomalit a ujistit se, že se zprava neblíží žádný jiný uživatel komplexu.

12. Na křižovatkách cyklistických tratí s lesními cestami a turistickými stezkami je třeba zpomalit, být obzvláště opatrný a brát ohled na ostatní osoby na křižovatce.

13. V případě nehody musí zraněnému pomoci každý uživatel, který je poblíž.

14. Každá osoba využívající komplex musí mít u sebe doklady nebo informační kartu s identifikačními údaji, včetně telefonního čísla na osobu, která má být informována v případě nehody. Karta nebo doklady by měly být umístěny na snadno přístupném místě (např. v pravé přední kapse kalhot nebo v krajní, snadno přístupné kapse batohu).

15. Je zakázáno používat trasy komplexu po setmění a v situacích, kdy o uzavření tras rozhodne správce prostřednictvím oznámení.

III. OZNAČENÍ NA TRATI

Výstražné prvky na tratích (vpravo).

IV. KOMERČNÍ VYUŽITÍ AREÁLU

1. Každá osoba nebo instituce, která chce využívat zařízení komplexu pro komerční účely, včetně sportovních závodů, fotografování nebo pořizování videozáznamů a jiných komerčních a výdělečných aktivit, zejména ve formě reklamy na výrobky, by měla získat povolení od Správce.

2. Správce komplexu si vyhrazuje právo bezplatně použít veškeré nahrávky, rozhovory, fotografie s uživateli komplexu a zveřejnit výsledky soutěže v hromadných sdělovacích prostředcích. Tím nebudou porušena ustanovení zákona o ochraně osobních údajů ze dne 29. srpna 1997 (Sbírka zákonů 133, položka 883).

3. Každá osoba nebo instituce, která chce využívat zařízení komplexu ke komerčním účelům, by o tom měla informovat ostatní účastníky komplexu tím, že na viditelném místě před touto činností umístí jasné upozornění na tuto činnost.

V. ODPOVĚDNOST

1. Správce nenese žádnou odpovědnost za nehody a incidenty vzniklé v důsledku nedodržení těchto pravidel.

2. Správce nenese vůči uživatelům žádnou odpovědnost za škody, které uživatelům vzniknou při používání cyklistických tratí, včetně nehod, kolizí a havárií v areálu komplexu.

3. Správce nenese žádnou odpovědnost vůči uživatelům komplexu za věci ztracené, odcizené nebo poškozené v rámci komplexu.

4. Osoby využívají objekt na vlastní nebezpečí.

5. Uživatelé se zavazují dodržovat Provozní řád komplexu a pokyny správcem jmenovaných bezpečnostních služeb a služeb veřejného pořádku a chovat se v souladu s pravidly společenského soužití s vysokou úrovní osobní kultury a fair play.

6. Uživatelé komplexu se vzdávají práva na náhradu škody nebo jakýchkoli jiných nároků vůči Správci za škody vzniklé při užívání komplexu. Tímto Správce a všechny s ním spolupracující osoby neodpovídají uživatelům Komplexu za jakékoliv osobní, materiální nebo majetkové škody, které vzniknou při užívání Komplexu.

7. Používání cyklistických tratí mimo jejich stanovené hranice a mimo stanovenou dobu je zakázáno a probíhá na vlastní nebezpečí uživatele – správce v tomto ohledu nenese žádnou odpovědnost.

8. Uživatelé Komplexu nesou hmotnou odpovědnost za poškození nebo zničení prvků nacházejících se v Komplexu.

9. Vstup do areálu znamená souhlas s ustanoveními tohoto Provozního řádu! (Areálem Komplexu se rozumí areál spravovaný společností GRONO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Ustrońska 23, 43-460 Wisła, NIP 5482616391).

10. Neznalost těchto pravidel a předpisů s ohledem na veřejný přístup k nim nelze považovat za důvod, aby uživatelé Komplexu vznášeli jakékoli nároky vůči Správci.

11. Během akcí pořádaných v areálu platí pravidla tohoto řádu a pravidla organizátora akce.

12. V záležitostech, které nejsou obsaženy v těchto pravidlech a předpisech, rozhoduje Správce Komplexu.

13. Správce má právo nepovolit vstup do Komplexu bez udání důvodu.

Nezapomeňte přizpůsobit rychlost svým schopnostem a podmínkám na trati! Jízda na kole v horském terénu představuje značné riziko zranění! Využívejte tratě s rozvahou – tak, aby se nikomu nic nestalo!

Mapa Trasy

Singletrack

Mapa tras

Mapa Trasy

Singletrack

Mapa tras

Mapa Trasy

StartAir

Mapa tras

Mapa Trasy

Singletrack

Mapa tras