Otevírací doba: Pon - Nd 8:00 - 16:00

Złoty Groń

Polityka Prywatności

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Złoty Groń Airduro Trails & Ski Resort

Účelem Zásad ochrany osobních údajů je vysvětlení principů, na základě kterých společnost GRONO Sp. z o. o. Sp. K se sídlem Istebna ul. Ustrońska 23, 43-460 Wisła shromažďuje, používá a chrání vaše osobní údaje, jakož i seznámení s právy souvisejícími se zpracováním osobních údajů správcem.

Prosíme o přečtení následujících informací.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů shromážděných prostřednictvím webových stránek dostupných na adrese https://zlotygron.cz/ je společnost GRONO Sp. z o. o. Sp. K se sídlem Istebna ul. Ustrońska 23, 43-460 Wisła, KRS:0000356154, e-mail: [email protected], tel.: +48 510 250 210.

Správce s náležitou péčí vybírá a uplatňuje vhodná technická a organizační opatření k zajištění ochrany zpracovávaných údajů, včetně ochrany údajů před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, jakož i před jinými případy jejich prozrazení nebo ztráty a před jejich zničením nebo neoprávněnou úpravou, jakož i před jejich zpracováním s porušením platných právních předpisů. Správce vykonává stálou kontrolu nad zpracováním údajů a v maximální možné míře omezuje přístup k údajům, přičemž příslušná oprávnění uděluje pouze v nezbytných případech.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se zpracování vašich osobních údajů nás prosím kontaktujte e-mailem na adrese [email protected] s předmětem „RODO”.

Účel a důvody zpracování údajů

Osobní údaje shromažďujeme v následujících případech:

 • Kontaktní formulář – cílem zpracování údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail) je poskytnutí elektronické (prostřednictvím e-mailové adresy) nebo telefonické (prostřednictvím SMS) odpovědi na váš dotaz. Právní základ: RODO čl. 6 odst. 1 písm. b) (vyřizování dotazů) nebo čl. 6 odst. 1 písm. a) (zajištění odpovídajícího vyřízení ostatních dotazů);
 • Výběrové řízení s využitím formulářů nebo e-mailů – cílem zpracování údajů (životopis, motivační dopis, další informace) je zpracování vaší žádosti v rámci výběrového řízení. Právní základ: RODO čl. 6 odst. 1 písm. b) ( v případě probíhajícího výběrového řízení) nebo čl. 6 odst. 1 písm. a) (souhlas vyjádřený v životopisu a motivačním dopise; pokud chcete, aby vaše žádost, byla použita i v dalších výběrových řízeních, uveďte to v doložce);
 • Marketing vlastních služeb a zasílání obchodních informací týkajících se činnosti Správce – cílem zpracování údajů je, aby Správce zasílal obchodní informace týkající se jeho nabídky a propagační materiály. Právní základ: RODO čl. 6 odst. 1 písm. a) a f);
 • Registrace na webinář – cílem zpracování údajů je organizace a realizace webináře. Právní základ: RODO čl. 6 odst. 1 písm. a);
 • Plnění zákonných povinností Správcem osobních údajů. Právní základ: RODO čl. 6 odst. 1 písm. c); vyplývající z právně podložených zájmů realizovaných Správcem nebo třetí stranou, a to zejména pro účely vyšetřování, stanovení a obrany proti žalobám, zajištění IT bezpečnosti, pro archivační a statistické účely, jakož i pro analytické účely zahrnující analýzu údajů shromážděných automaticky při používání webových stránek, včetně cookies, např. Google Analytics cookies, Facebook pixel, Salesmanago.pl, Microsoft Bing Ads, jakož i pro marketingové účely, Právní základ: RODO čl. 6 odst. 1 písm. f).

 

Správce v rámci webových stránek zpracovává vámi poskytnuté osobní údaje. Osobní údaje mohou být v určitých situacích shromažďovány také automaticky pomocí souborů cookies, jak je uvedeno v pravidlech pro soubory cookies, která jsou k dispozici níže.

Dovolujeme si upozornit, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale je nutné pro realizaci výše uvedených účelů zpracování. Bez jejich poskytnutí nemůžeme výše uvedené cíle splnit.

Zpracování vámi poskytnutých údajů, které nejsou povinné nebo jsou nadbytečné, je založeno na vašem rozhodnutí. Základem pro zpracování těchto údajů Správcem je tedy váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) RODO).

Doba zpracování údajů

Osobní údaje mohou být podle potřeby zpracovávány po následující dobu:

 • v souvislosti s účelem zpracování definovaným v bodě 1 – po dobu nezbytnou k objasnění dané záležitosti v souvislosti s obdržením dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách a v případě souhlasu se zasíláním obchodních informací – po dobu nezbytnou z důvodu obchodních potřeb Správce. Údaje nebudou zpracovávány po dobu delší než 1 rok nebo do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů;
 • v souvislosti s účelem zpracování definovaným v bodě 2 po dobu nezbytnou pro probíhající výběrové řízení a pokud uchazeč udělil souhlas se zpracováním údajů v budoucích výběrových řízeních, i po delší dobu, nejdéle však po dobu 1 roku;
 • v souvislosti s účelem zpracování definovaným v bodě 3 po dobu nezbytnou pro obchodní potřeby Správce, nejdéle však po dobu 2 let nebo do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů;
 • v souvislosti s účelem zpracování definovaným v bodě 4 po dobu nezbytnou pro organizaci a realizaci webináře;
 • v souvislosti s účelem zpracování definovaným v bodech 5 a 6 po dobu nezbytnou k naplnění stanoveného účelu zpracování, nejdéle však po dobu vyplývající z ustanovení o archivaci, promlčení nároků a daňových zákonů.

Po uplynutí uvedených lhůt budou údaje vymazány.

Práva

Přísluší vám následující práva:

 • požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich úpravu, odstranění nebo omezení zpracování;
 • vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, včetně profilování;
 • přesun vašich osobních údajů;
 • pokud je zpracování založeno na souhlasu, kdykoli odvolat souhlas se zpracováním údajů, přičemž odvoláním souhlasu není dotčena oprávněnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním;
 • podat stížnost u dozorčího orgánu (orgánu pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje ustanovení RODO.

 

Příjemci údajů

Příjemci osobních údajů mohou být pověření zaměstnanci Správce údajů, subjekty poskytující právní služby, externí poskytovatelé služeb (např. poskytovatelé IT služeb, poskytovatelé korespondenčních služeb, subjekty poskytující účetní a daňové služby, další subjekty zpracovávající údaje jménem Správce na základě smlouvy o pověření zpracováním osobních údajů), jakož i subjekty oprávněné na základě platných právních předpisů (zejména soudy a státní orgány).

Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

Vzhledem k tomu, že Správce používá sociální platformy, jako jsou Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram a Microsoft, mohou být vaše osobní údaje předávány do Spojených států amerických (USA). Portály používají schválené smluvní doložky nebo případně uplatňují bezpečnostní mechanismy uvedené v RODO pro předávání údajů z Evropského hospodářského prostoru do Spojených států a dalších zemí.

Správce může také využívat služeb společnosti Google, která provozuje servery po celém světě, takže osobní údaje mohou být zpracovávány na serverech umístěných mimo Evropský hospodářský prostor. Společnost Google používá bezpečnostní mechanismy určené RODO.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici v zásadách ochrany osobních údajů každého z těchto subjektů:

 

Sociální sítě

Správcem osobních údajů na fanpage (profilu) na sociální síti Facebook, Instagram, LinkedIn nebo Twitter je GRONO Sp. z o. o. Sp. K se sídlem Istebna ul. Ustrońska 23, 43-460 Wisła.

Správce zpracovává údaje uživatelů, kteří:

 • se přihlásili k odběru fanpage nebo jiného profilu na sociální síti kliknutím na ikonu „To se mi líbí” nebo „Sledovat”,
 • zveřejnili komentář nebo klikli na ikonu „To se mi líbí” nebo obdobnou ikonu pod některým z příspěvků na fanpage (profilu).

 

Správce může zpracovávat následující údaje:

 • základní identifikační údaje (jméno a příjmení), které uživatelé zveřejňují na svých profilech na sociálních sítích,
 • údaje zveřejněné uživateli na profilu na sociální síti;

 

Osobní údaje uživatelů mohou být zpracovávány pro následující účely:

 • provozování fanpage pod názvem Złoty Groń Airduro Trails & Ski Resort na sociální síti Facebook, a to za účelem správy a řízení fanpage a komunikace s uživateli, za podmínek stanovených společností Facebook Inc. na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) a f) RODO;
 • vedení profilu pod názvem zlotygron na sociální síti Instagram, a to za účelem správy a řízení profilu a komunikace s uživateli, za podmínek stanovených společností Facebook Inc. na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) a f) RODO;
 • případné zjištění, vyšetřování nebo obhajobu před nároky na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO,
 • průzkum spokojenosti zákazníků a určení kvality produktů nabízených Správcem na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO.

 

Příjemci osobních údajů uživatelů zpracovávaných v souvislosti s aktivitami na sociální síti mohou být:

 • oprávnění zaměstnanci Správce údajů,
 • subjekty, které se Správcem uzavřely smlouvu o poskytování služeb pro provoz fanpage nebo jiného profilu na Facebooku, Instagramu, LinkedIn a Twitteru,
 • vlastník sociální sítě Facebook a Instagram, pokud je to nezbytné pro zajištění provozu fanpage na Facebooku a Instagramu – v souladu s podmínkami tohoto portálu.

 

Údaje o uživatelích byly získány z Facebooku, Instagramu a veřejných profilů uživatelů na uvedených internetových platformách.

Osobní údaje uživatelů budou uchovávány po dobu nezbytnou pro obchodní účely Správce, po dobu provozování fanpage (profilu) nebo do doby, než uživatel vznese námitku proti jejich zpracování, odvolá souhlas – pokud byly údaje zpracovávány na základě souhlasu, nebo Správce sám zjistí, že údaje nejsou aktuální.

Uživatel má práva obsažena v Zásadách ochrany osobních údajů.

Profilování

Správce nečiní rozhodnutí, která mají právní účinky nebo která se mohou uživatele podobným způsobem dotýkat. Osobní údaje mohou být zpracovávány formou profilování za účelem realizace marketingových aktivit Správce. Automatizované zpracování umožňuje vyhodnocování vybraného chování, vytvářet predikce chování do budoucna a zobrazovat marketingový obsah. Není tím však dotčeno právní postavení uživatele. Uživatel má právo vznést námitku proti profilování, pokud by mělo nepříznivý dopad na jeho práva a povinnosti.

Změna zásad ochrany osobních údajů

Správce si vyhrazuje právo změnit Zásady ochrany osobních údajů, pokud to bude vyžadovat platný zákon, pokud se změní technologické podmínky provozu webových stránek nebo pokud změna zavede vyšší standard, než je zákonem vyžadované minimum.

Politika souborů cookies

Cookies jsou data, zejména malé textové soubory, které navštívená webová stránka odesílá do zařízení uživatele. To znamená, že při používání webových stránek dostupných na adrese: https://zlotygron.cz/ (dále jen „webová stránka”), se v koncovém zařízení uživatele ukládají soubory cookies.

Subjektem, který ukládá soubory cookies do koncového zařízení uživatele webových stránek a získává k nim přístup, je provozovatel webových stránek: GRONO Sp. z o. o. Sp. K se sídlem Istebna ul. Ustrońska 23, 43-460 Wisła ,KRS pod číslem 0000356154 , NIP: 5482616391, REGON: 0000356154.

Soubory cookie se používají k:

 • umožnění využívání služeb dostupných v rámci webových stránek (např. ověřování);
 • vytváření statistik, které pomáhají pochopit, jak uživatelé webových stránek využívají tyto stránky, což umožňuje přizpůsobit obsah webových stránek preferencím uživatelů a optimalizovat používání webových stránek; tyto soubory umožňují zejména rozpoznat zařízení uživatele webových stránek a vhodně je zobrazit a přizpůsobit jeho individuálním potřebám;
 • zapamatování zvolených nastavení a přizpůsobení rozhraní;
 • shromažďování informací o používání webových stránek, sledování preferencí uživatelů ( prostřednictvím vloženého kódu Google Analytics, Salesmanago, Yandex.Metrika);
 • spravování reklamy na Facebooku a vedení remarketingových aktivit (Facebook pixel);
 • poskytování reklamního obsahu uživateli, který více odpovídá jeho zájmům;
 • možnosti odkazu na webové stránky externího poskytovatele, včetně vlastníka sociální sítě Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter.

 

Webové stránky používají dva hlavní typy souborů cookies: „relační” (session cookies) a „trvalé” (persistent cookies). „Relační” soubory cookies jsou dočasné soubory, které se ukládají v koncovém zařízení uživatele, dokud se neodhlásí, neopustí webové stránky nebo nevypne software (webový prohlížeč). „Trvalé” soubory cookies jsou uloženy v koncovém zařízení uživatele po dobu uvedenou v parametrech souborů cookies nebo do doby, než je uživatel vymaže.

V rámci webové stránky jsou používány následující typy souborů cookies:

 • „nezbytné” soubory cookies umožňující využití služeb dostupných na webových stránkách, např. autentizační soubory cookies pro potřeby služeb vyžadujících autentizaci na webových stránkách;
 • soubory cookies používané pro bezpečnostní účely, např. sloužící k odhalení zneužití ověření na webových stránkách;
 • „výkonnostní” soubory cookies, které umožňují shromažďovat informace o způsobu používání webových stránek;
 • „funkční” soubory cookie, které umožňují „zapamatovat si” uživatelem zvolené nastavení a přizpůsobit uživatelské rozhraní, např. s ohledem na uživatelem zvolený jazyk nebo region, ze kterého pochází, velikost písma, vzhled webových stránek atd;
 • „reklamní” soubory cookie, které umožňují poskytovat uživatelům reklamní obsah více přizpůsobený jejich zájmům.

 

Uživatel může zamítnout všechny nebo některé soubory cookies. Uživatel může také kdykoli změnit nastavení svého prohlížeče týkající se souborů cookies. Ve většině prohlížečů lze soubory cookies odstranit z pevného disku počítače, zablokovat příchozí soubory cookies nebo nastavit varování před jejich uložením. Podrobné informace o možnostech a zacházení se soubory cookies naleznete v nastavení prohlížeče. Způsob, jakým můžete změnit nastavení souborů cookies, se může lišit v závislosti na používaném internetovém prohlížeči.

Dovolujeme si upozornit, že omezení nebo zakázání používání souborů cookies může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách. Jestliže nedojde ke změně těchto nastavení a webová stránka bude používána, znamená to souhlas s používáním souborů cookie.

Mapa Trasy

Singletrack

Mapa tras

Mapa Trasy

Singletrack

Mapa tras

Mapa Trasy

StartAir

Mapa tras

Mapa Trasy

Singletrack

Mapa tras